Archiwa tagu: gwara zachodniomazurska

Ta Swenta Woyna – Ta szwéntá wojna (str. 4-6)

Stróna 4
TSW 4

Trzećia Czonstka

Nazadupadnenćie

1. Roz. Celesna-Pewnosć prziprowadzi znowuj te wiratowane Mnasto do Nazadupadnencia
2. Wielka Biada w Mnesćie
3. Nowe Układi Diabelske
4. Wsistka Nadziäga zdaie sie zgubzona bić
5. Człowzeca-Dusa zbiera sie pospołu
6. Poimanie Diabelnikow
7. Odwasni Boy tego Mnasta przeciwko Diabłowzi
8. Diabeł wdostał sie iednak do Mnasta

Czwarta Czonstka

Ostatecni Boy i Zwicenstwo
1. Roz. Wielke Upokorzenie Mnasta Człowzeci-Dusi
2. Oczusona Wiara
3. Przysło posilenie od Wibawzicela
4. Znisczenie Diabelske
5. Nowi Wćiong Wibawzićela do Mnasta
6. Nowe ale daremne Rzuczaniasie Diabła na Mnasto
7. Sond nat Wontpsićelamni i Diabelnikamni
8. Zwicenstwo i Obzetnicza
Trżecziá Cónstka

Nazadupadniénczie

1. Roz. Czielesná pewnoszcz prżiprowadżi znowuj te wiratowane mniasto do nazadupadniéncziá
2. Wielká biada w mnieszczie
3. Nowe ûkładi diabelske
4. Wsÿstka nadżieja zdaje szie zgubzióná bicz
5. Cłowziecá-Dusa zbiéra szie pospołu
6. Pojmanie diabelników
7. Ôdwaznÿ bój tégo mniasta prżecziwko diabłowzi
8. Diabeł wdostáł szie jednak do mniasta

Cwartá Cónstka

Ôstatecnÿ bój i zwicziénstwo
1. Roz. Wielke ûpokorżénie mniasta Cłowziecÿ-Dusÿ
2. Ôcucóná wiara
3. Prżisło poszilénie ôd Wibawzicziela
4. Zniscénie diabelske
5. Nowi wczióng Wibawzicziela do mniasta
6. Nowe, ale daremne rżucania szie Diabła na mniasto
7. Sónd nad Wóntpsiczielamni ji diabelnikamni
8. Zwicziénstwo ji ôbzietnica

Stróna 5
TSW 5

Przednowa
do pierwsego Ułozenia

Koscoł Christusow iest Swatło tego Swata, a Sol ti
Zemni, ktorni iest iedinie mocnem Gruntem wsistki Zemski
dobroczy, i iest iedinem Zrodłem wsistkego prawdziwego
Sczesczia tu ćiesnie a ondzie Wzecnie. Gdzie ta wizetrzeie,
czem ze tedi ma bić solono? Gdzie ti Studniczi Woda sie
zastanowzi, o ktos bi nie zemdlał? Ten Kwiat tego Koscoła
iest i Kwiatem tego Swata, ay zginenie biło bi i zginene
Swata tego; ale choc bi Swat przemninoł i Gori sie posro-
dek Morza zatopsiły, choc bi sie Morze trzonsało i ciskało,
i od iego nawałnosci Gori zapadłi, to iednak ma to Mnasto
Boze wesołem zostac ziech Studnicamni (Psalm 46, 3-8.)
Koscoł Christosow ostogi sie prawdziwzie, tak iako iego
Słowa siedzi na Prawzici Bozi. Choc bim tes i misleli,
ze ten Swat bendzie sukał Znaiomosći we wselki mondroscy,
abi pzritomnosc mneli wiech Błogosławzenstiewie znemni,
to iednak zostanie ta czała Powzesć tego Christusowego
Koscoła wdziwnem przećewzenćiu, gdis ten Swat nic wzenczi,
albo, naprzeciwko niczego innego sie nie opsiera, iako prze-
ćiwko temu prawdziwemu i wiecnemu Sczensćiu swoiemu.
Bo potem iak Swat tego Pana Panow i Wspamnałosći,
ich Wibawzićela, ukrzizowali, to sie tedi poczełi Krwawe
Przesladowania od Zidow i Poganow przeciwko iego
Ucznom i Wierzoncen wnego, ale to iedinie dotego słuziło,
abi Koscoł tego Ukrzizowanego bił na ieden mocni Grunt
postawzoni naktornem on sie tes Jasne, Slawnie i Mozne
podnos. Tilko mało Walke nau zewnentrnemni Nieprzigaćio-
łamni, ale zato wienczi bił sciskani od wewnentrnego Niepr-
zigaćioła i musał boiować. a to bili Nieprzigaćele wroznech
Postacag, ktorzi sie tak zastawzić wiedzeli, ze czensto dosc
to mislano biło ze to so naiwzenkse Przigaćele i tenge
Obroncze tego Koscoła, ale mu przesto iescze skodliwsemni
bily. Spoirzemi teras tilko naten terazneisi Czas, to i
owsem wzidzemi iedno malusko odwazno Gromatke, ktorna
ze Słowem i Uczinkem zradosćio zanem walczi, ale gi prze-
Prżednowa (Prżedmowa?)
do piérwségo ûłozéniá

Koszcziół Christusów jest szwatło tégo szwata, a sól ti
żiémni, którnÿ jest jedinie mocném gruntém wsÿstki żiemski
dobroczi, ji jest jediném żródłém wsÿstkiégo práwdżiwégo
scészcziá tucziesznie a óndżie wziecnie. Gdżie ta wizietrżeje,
cémze tedi má bicz solóno? Gdżie ti studnicÿ woda szie
zastanowzi, ô któzbi nie zemdláł? Tén kwiát tégo Koszczioła
jest ji kwiátém tégo szwata, a ji zginiénie biłobi ji zginiénie
szwata tégo; ale chocbi szie morże trżónsło ji cziskało,
ji ôd jégo nawalnoszczi góri zapadłi, to jednak má to mniasto
boze wesołém zostacz z jéch studnicamni (Psalm 46, 3-8)
Koszcziół Christusów ôstoji szie práwdżiwzie, tak jako jego
słowa sziedżi na práwzicÿ bozÿ. Choc bim tez i miszleli,
ze tén szwat béndżie sukáł znajomoszczi we wselki móndroszczi,
abi prżitómnoszcz mnieli w jéch błogosławziénstwie z niémni,
to jednak zostanie ta całá powziészcz tégo Christusowégo
Koszczoła w dżiwném prżedsziewżiéncziu, gdiz tén szwat nic wziéncÿ,
albo, naprżecziwko nicégo jinnégo szie nie ôpsiérá, jako prże-
cziwko tému práwdżiwému ji wiecnému scénszcziu swojému.
Bo potém jak szwat tégo Pana Panów i wspamniałoszczi,
ich Wibawzicziela ûkrżizowali, to szie tedi poceli krwawe
prżeszladowania ôd Zidów ji Poganów prżecziwko jégo
Ûcnióm ji wierżóncém w niégo, ale to jedinie do tégo słuzÿło,
abi Koszcziół tégo ûkrżizowanégo bił na jedén mocnÿ grunt
postawziónÿ, na którném ón szie téz jasznie, sławnie ji moznie
podniós. Tilko małó walke niáł z zewnéntrnémni nieprżijaczio-
łamni, ale za to wiéncÿ bił szcziskanÿ ôd wewnéntrnégo niepr-
żijaczioła ji musziáł bojowacz. A to bili nieprżijacziele w róznéch
postacziach, którżi szie tak zastawzicz wiedżieli, ze cénsto doszcz
to miszlano biło, ze to só nájwziénkse prżijacziele ji ténge
ôbrónce tégo Koszczioła, ale mu prżez to jesce skodliwsémni
bilÿ. Spoijrżémi teráz tilko na tén terażniéjsÿ cas, to ji
ôwsém wzidżémi jednó maluszkó ôdwaznó gromadke, którná
ze słowém ji ûcÿnkiém z radoszczió za niém walcÿ, ale ji prże-

Stróna 6
TSW 6

ćiwko tez iedna Moznosc, ktorna wgy Licbie i Odwaznosćy
wsistko przeine, cobitilko na Nieprzigaćelsćie przećiwko temu
Kosćołowzi powstać mogło. A tutai sie obiawza ieden iawni
Upadek, iakowego iescze nigdi niebiło. Jedne Bałwoch-
walstwo iest tutai wznesono, uktornego wsistke Kolana sie
gno, to iest przed Baalem tego Człowzeczenstwa Wirozumnena,
Mnodrosći, Sposobnosci, wselaki Naturalni Sprawi, Cieles-
nego tutejsego Wigrana, zemskech Ućechow i Dobroczi Szi-
derstwem tego ziwego Boga i wsistkech niebieskech Dobroczy.
Gdis iem Wiadomosć i Kunst, Litera i Prasa, Mowcze i
ich Nauczicele (Agitatoren) wesłusbie Niedowzarstwa wo
manonem Ukazanu i zezwodzoncemni Mowamni Upadek
przistrogiwago i iem ieden nowi Ray wtech neczoncech
Farbach maluio i slawzo, tak is ius iest Mnostwo Ludu
oproc Boga. Ktorzi wselki zwionzek czo ich stem Koscołem
trzimał rozerwali, a drugech to iescze ćenuchna Nitka tego
Nesckegokosćioła zondane kosćelne Powzinnosći wczałem zew-
nentrznem pospołuzwesenem znem, akedi ćzi, pełni złosćzi
bendonc przećiwko temu censkemu Jarzmu, i wczale inni
nadzegi mneć niemogo, azebi ten Koscoł wczale winiscily,
to chco przinaimni abi iem ten usugował, a wtedi na
Mneisczu Kosćelni Ustawi, Chrzesćianski Wiary, chrześcinskego
Rzondu i Ziwotasikunek, Panowanie Mnostwa podłuk swi woli,
luckego Wirozumnena i rospusczenie Cielesne natech Mnast
posadzeć. To so czi sani tez, ktorzi Fundamenti chrzsćianskego
Luckegoziwota, Chrześćianski Slub i czong Ludu chrześcianskego,
usiłuio sie abi witraczeć mogli czałi chrzesćianski Stan.
Dlatego, gdis oni odtich pobosnech Oyczow zerbowali sławne
Postanowzenia i Sikunki, i escze iedne tenge Opercze, prze-
ćiwko temu Rospustnemu Ciałabuianu, to sie naprzećiwko
temu wsistkemu iedna pospolita strasna Woyna podnosła, a
ta takze zadnego innego Srodka niesuka, iak to znisczec, io
balec, a na tem Mneisczu Starczisni Obsiadłosći, i tutai te
Chćiwe Panstwo rewlucianow Mnari zasadzeć. To iest
iawna rzec, ze ten czałi Boy, gdi bi go iedna wissza Mocz
go nie zwalcziła, ziednem pospolitem Niesczescem, spotłuc-
zenem wsistkech i kasdego Ucesnegoiasdu skonczeć musi, on
iest ieden Wzrusićel przećiwko swoiemu własnemu Zićiu, i
iednem gwałtownem Samsebziemorderzem. Ale otem iako
mało to czałe Mnostwo zadnego anungu nema, tak dobrze
tes i iech Prowadniky, ich Oczi so slepe, iech Sercza Oca-
zone; Wolnosć to iest to słowo czo ich ocarzi, ktorne ich
Zmisłi porosmika, onem sie sniy, iakobi nieli Zimniczigo-
roncke, o Luckem-Sczenscu, a wteg klepkowatech Mowach
tego Głosowprowadnika chwaly i sławzy czała Gromada
do Koncza, ktorni spod tego Zginonego wsystkego boskego
i luckego Rzendu iako iedna Para Spotpopsołu wichodzo,
a Słuchaio szadziwzeńem tech Mow, a so gotowzi ku wsel-
kemu Czinenu kasdi Sprawi, ktorna ich bi as do Odchłani
wepchnonc musała.
cziwko téz jedná moznoszcz, którná w ji licbie ji ôdwaznoszczi
wsÿstko prżejnie, cobi tilko na nieprzijaczielstsie prżecziwko tému
Koszcziołowzi powstacz mogło. A tutaj szie ôbjawziá jedén jawnÿ
ûpadek, jakowégo jesce nigdi nie biło. Jedne bałwoch-
walstwo jest tutaj wznieszióno, û którnégo wsÿstke kolana szie
gnó, to jest prżed Baalém, tégo cłowziecénstwa wirozumniéniá
móndroszczi, sposobnoszczi, wselaki naturalnÿ sprawi, czieles-
négo tutejségo wigraniá, żiémskiéch ûcziechów ji dobroczi sÿ-
derstwém tégo zÿwégo Boga ji wsÿstkéch niebieskiéch dobroczi.
Gdiz jém wiadomoszcz ji kunst, litera ji prasa, mówce ji
ich naûcÿcziele (Agitatoren) we słuzbie niedowziarstwa w ô-
manióném ûkázaniu ji ze zwodzóncémni mowamni ûpádek
prżistrojiwajó i jém jedén nowi raj w téch néncóncéch
farbach malujó ji sławzió, tak iz juz jest mnóstwo ludu
ôpróc Boga. Którżi wselki zwiónzek co ich z tém Koszcziołém
trżimáł rozerwali, a drugéch to jesce cziéniuchná nitka tégo
niesckégo Koszczioła zóndane koszczelne powzinnoszczi w całém zew-
néntrżném pospołu zwieséniém z niém, a kedi czi, pełni złoszczi
béndónc prżecziwko tému cziénzkiému jarżmu, ji wcale jinnÿ
nadżieji mniécz ni mogó, azebi tén Koszcziół wcále winiscÿlÿ,
to chcó prżinájmni, abi jém tén ûsługowáł, a wtedi na
mniejscu koszczielnÿ ûstawi, chrżeszczijánski wiari, chrżeszczinskiégo
rżóndu ji zÿwota sÿkunek, panowanie mnóstwa podług swi woli,
ludzkégo wirozumniéniá ji rozpuscénie czielesne na téch mniast
posadżiécz. To só czi sani téz, którżi fundaménti chrżeszczijánskégo
ludzkégo zÿwota, chrżeszczijánski szlub ji czóng ludu chrżeszczijánskégo,
ûsziłujó szie, abi witraczécz mogli całi chrżeszczijánski stan.
Dlatégo, gdiz óni ôd tich poboznéch ôjców zerbowali sławne
postanowziénia ji sÿkunki, ji esce jedne ténge ôperczie, prże-
cziwko tému rozpustnému cziała bujaniu, to szie naprżecziwko
tému wsÿstkému jedná pospolitá strasná wojna podniosła, a
ta takze zádnégo jinnégo szrodka nie suká, jak to zniscécz, ji ô-
balécz, a na tém mniejscu starcÿznÿ ôbsziadłoszczi, ji tutaj te
chcziwe panstwo rewlucÿjánów mniari zasadżiécz. To jest
jawná rżec, ze tén całi bój, gdibi go jedná wizsá moc
go nie zwalcÿła, z jedném pospolitém niescészcziém, z potłucé-
niém wsÿstkéch ji kazdégo ûcziesnégo jazdu (?) skónczécz muszi, ón
jest jedén wzrusÿcziel prżecziwko swojému własnému zÿcziu, ji
jedném gwałtowném samsiebziemorderżém. Ale ô tém jako
mało to całe mnóstwo zádnégo anungu ni má, tak dobrże
téz ji jéch prowadnikÿ, ich ôcÿ só szlepe, jéch sérca ôca-
rżóne; Wolnoszcz to jest to słowo co ich ôcarżi, którne ich
zmisłi porozmiká, óném szie szni, jakobi nieli żimnicÿ
goróncke, ô ludzkém scénszcziu, a w téch klepkowatéch mowach
tégo głosowprowadnika (głosów prowadnika?) chwalÿ ji sławzi cała gromada
do kónca, którni spod tégo zginiónégo wsÿstkégo boskégo
ji ludzkégo rżéndu jako jedná para spod popsiołu wichodzó,
a słuchajó z zadżiwziéniém téch mów, a só gotowzi ku wsel-
kému cÿniéniu kazdi sprawi, którna ich bi az do ôtchłani
wepchnóncz musziała.

Słówko na dziś

erbowacz