Ta Swenta Woyna – Ta Szwenta Wojna (str. 8)

Stróna 8

TSW 8

Ale takze tes i to zaista prawda iest, ze escze nigdi ta
Wzadomosć tego prawego Gruntu wsistkego Popsucia tak
zaćmnona biła, iako teras prawze. Choczas Diabeł pewno
nigdy czensci niebił wziwani naziwani bił, iako wterazneisem
Czasie, takze i nigdi niebiło znego tile sidzono, i nigdi mny
na iego Moznosć wierzono iako teras. Ale to iest iedne
znaiome Dosnanie, ze lekcze wazoni Nieprzigaćel, zawzdi
naizdradliwsi iest. Ato iest prawzie naiwienksa Ućecha i
Sposob Satanski, ze Diabeł prawzie Dzatky tego Czasu,
nie tilko przes swoio Moznoscz, ale takze tes i ius dla swoiego
Przebiwania zmachlować wiedzał, ze wprawdzie po Dzisei-
sedni do Łatwosćzi nalezi, czo bi nał iescze kto w Diabła
wierzeć. Te Niedowzarcze to so stego wczale Zgłupseni; bo
Diabeł moze znemni czinec, to czo chcze, choc by oni sie
przeciwko iego Niecnotnosćy opsierać chceli, to so iednak tilko
Powzetrzne rzeczy, czo oni czino, bo takze tego richticnego
Nieprzigaćioła tem nigdi nietrafso, dlatego is oni wnego nie
wierzo. Tak sie wida, ze ta Mocz, tego Towarzistwa
terazneisego czale nie wskrocona iest. Albowzem Pismo mowzy
o iednem Czasie, czo Satan ma wipuscioni zeswoiego Wzenzena
bić. (Obiawzenie S. Jana 20,7.) Oto Christus wzgore posedt,
a ten Wzenzen wpoimanie wprowadził. Czo nas wpomanu
trzimał, to on poimał, a gdzie on iest i Słowo iego, a
gdzie te swente Sikunki w Moczi so, postanowził,
do Wstrzimana złego Pozondliwosćzi Cielesnech, ktorne Diabeł
pobudzia, to on iest tam poimani i zwionzani; ale gdzie
Christus wzgardzoni bendzie, i iego Słowo zarzucanie, i
gdzie te swente Sposobi upadłi, tam to Satan iest wipusconi
zeswoiego Wzenzenia. A iak sie zdaie, to ten czas teras
prawzie przisedt.
Ale takze téz ji to zaistá práwda jest, ze esce nigdi ta
wziadómoszcz tégo práwégo gruntu wsÿstkégo popsucziá tak
zaczmnióná biła, jako teráz prawzie. Chocziaz Diabeł pewno
nigdÿ cénszczi nie bił wzÿwanÿ, nazÿwanÿ bił, jako w terázniéjsém
caszie, takze ji nigdi nie biło z niégo tile sÿdzóno, ji nigdi mni
na jégo moznoszcz wierżóno jako teráz. Ale to jest jedne
znajóme doznanie, ze lekcewazónÿ nieprżijacziel, zawzdi
nájzdradliwsÿ jest. A to jest prawzie nájwiénksá ûcziécha ji
sposób satanski, ze diabeł prawzie dżiatkÿ tégo casu,
nie tilko prżez swojó moznoszcz, ale takze téz ji juz dlá swojégo
prżebiwaniá zmachlowacz wiedżiáł, ze wpráwdżie po dżisziej-
se dni do łatwoszczi nalezÿ, co bi niáł jesce kto w diabła
wierżécz. Te niedowziarce to só z tégo wcále zgłupsiéni; bo
diabeł moze z niémni cÿniécz, to co chce, chocbÿ óni szie
prżecziwko jégo niecnotnoszczi ôpsiéracz chczieli, to só jednak tilko
powzietrżne rżecÿ, co óni cÿnió, bo takze tégo richticnégo
nieprżijaczioła tém nigdi nie trafsió, dlatégo iz óni w niégo nie
wierżó. Tak szie widá, ze ta moc, tégo towarżistwa
terażniéjségo cále nie wskrócóná jest. Albowziém Pismo mówzi
ô jedném caszie, co Satan má wipuscónÿ ze swojégo wziénżiéniá
bicz. (Ôbjawziénie Sz. Jána 20,7). Ôto Christus wzgóre poset,
a tén wziénżiéń w pojmanie wprowadżił. Co nás w pojmaniu
trżimáł, to ón pojmáł, a gdżie ón jest ji słowo jégo, a
gdżie te szwénte sÿkunki w mocÿ só, postanowził,
do wstrżimaniá złégo pozóndliwoszczi czielesnéch, którne Diabeł
pobudzá, to ón jest tam pojmanÿ i zwiónzanÿ, ale gdżie
Christus wzgardzónÿ béndżie, ji jégo Słowo zarżucane, ji
gdżie te szwénte sposobi ûpadli, tam to Satan jest wipuscónÿ
ze swojégo wziénżiéniá. A jak szie zdaje, to tén cas teráz
prawzie prżiset.

Słówko na dziś

zgłupsicz

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

thirteen + 19 =